قدوه ی ايشان برای ملاحت و دافعه های استان امپراتور محمدی استانبول - یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
8 موزه مرجح در استانبول - شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
شيخ ی سفر صدر در تاریخچه ترکیه - جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساكت آرامش مسیر راهپیمایی در استانبول - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
4 حجره بودایی بوتیک مسافرخانه ها اندر استانبول - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
10 چیز تو خیابان ايستکلال داخل استانبول - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
همسایگان فنر و بالات استانبول - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دلیل خوبی برای دیدن یالوا درون ترکیه - شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
جنایت درون ترکیه - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مبدا های چربی و مبدا های سست - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
پرونده رنگ های ترکیه - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
17 مثل عکس های شیب شیب از پيرامون ترکیه - یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
ادبيات تجربه هتل سوء من - جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بهترین ساحل اندر ترکیه - پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بازگشت خانه بعد باز يافتن زندگی در خارج از کشور: هشت سن بعد - پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶